python算法 - 快速寻找满足条件的两个数

题目前提是一定存在这样两个数

解法一就不写了...一般想不到吧

一开始想到的是解法二最后的用hash表

(其实是想到创建一个跟target一样大的数组啦..存在就写入index,但是要全部找出,那得二维数组,但是后面想到target要是很大的话,是不是浪费空间了...所以改成Dict)

后面发现题目只要求给出两个数就好了啊- -

扩展问题比较有意思

找三个应该不难,其它还不清楚,有想再补充...

1.二维数组

def find_pair(A, target):
  B = [[] for i in range(target + 1)]
  for i in range(0, len(A)):
    if A[i] <= target:
      B[A[i]].append(i)
  for i in range(0, target / 2 + 1):
    if len(B[i]) != 0 and len(B[target - i]) != 0:
      print(i, B[i], target-i, B[target-i])
 
if __name__ == "__main__":
  A = [0, 1, 1, 2, 11, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  find_pair(A, 9)

2.字典

def find_pair(A, target):
  B = {}
  for i in range(0, len(A)):
    if A[i] <= target:
      if not B.has_key(A[i]):
        B[A[i]] = [i]
      else:
        B[A[i]].append(i)
  for i in range(0, target / 2 + 1):
    if B.has_key(i) and B.has_key(target-i):
      print(i, B[i], target-i, B[target-i])
 
if __name__ == "__main__":
  A = [0, 1, 1, 2, 11, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  find_pair(A, 9)

3.这种方法都已经重新排序了,不知道书上还返回索引有什么意义...排序偷懒直接用内置的啦...    

def find_pair(A, target):
  A.sort()
  i, j = 0, len(A) - 1
  while i < j:
    s = A[i] + A[j]
    if s == target:
      print(i, A[i], j, A[j])
      i += 1
      j -= 1
    elif s < target:
      i += 1
    else:
      j -= 1
 
if __name__ == "__main__":
  A = [0, 1, 1, 2, 11, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  find_pair(A, 9)


上一篇:使用 Python 计算 π 值
下一篇:python实现高效率的排列组合算法

PythonTab微信公众号:

Python技术交流互助群 ( 请勿加多个群 ):

群1: 87464755

群2: 333646237

群3: 318130924

群4: 385100854