Python全局变量与局部变量详解

Python全局变量与局部变量详解

#Python中的变量:全局变量和局部变量
 
#在很多语言中,在声明全局变量的时候,都喜欢把全局变量的名称定义为大写
 
#定义学生人数为100
STUDENT_NUMBER = 100
#学校名称
SCHOOL_NAME = 'Guangzhou University'
 
"""\
  获取全局变量:学生人数STUDENT_NUMBER的值
"""
def getStudentNumber():
  return STUDENT_NUMBER
"""\
  重置全局变量:学生人数STUDENT_NUMBER值
"""
def setStudentNumber(num):
  global STUDENT_NUMBER
  STUDENT_NUMBER = num
"""\
  获取全局变量:学校名称SCHOOL_NAME的值
"""
def getSchoolName():
  return SCHOOL_NAME
"""\
  重置全局变量:学校名称SCHOOL_NAME值
"""
def setSchoolName(name):
  global SCHOOL_NAME
  SCHOOL_NAME = name
 
def changeValue():
  name = '北京大学'
  number = 90
  print('全局变量STUDENT_NUMBER = ' , getStudentNumber())
  print('全局变量SCHOOL_NAME = ' , getSchoolName())
  print('#######################################')
  print('局部变量namber = ' , number)
  print('局部变量name = ' , name)
  print('#######################################')
  print('改变全局变量值...')
  print('#######################################')
  setStudentNumber(number)
  setSchoolName(name)
  print('全局变量STUDENT_NUMBER = ' , getStudentNumber())
  print('全局变量SCHOOL_NAME = ' , getSchoolName())
 
if __name__ == '__main__':
  changeValue()


上一篇:Python基础 - 文件拷贝
下一篇:Python中的Class

PythonTab微信公众号:

Python技术交流互助群 ( 请勿加多个群 ):

群1: 87464755

群2: 333646237

群3: 318130924

群4: 385100854